Regulamin konkursu

„Najciekawsze rozwiązanie na temat: Jakość wbudowana w procesy”

1. Pojęcia występujące w treści Regulaminu

1.1. Konkurs – Konkurs „Najciekawszerozwiązanie na temat: Jakośćwbudowana w procesy”.

1.2. Regulamin – niniejszy Regulamin, opublikowany na stronie www.topautomotive.pl.

1.3. Organizator – Team Prevent Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Pszczynie 43-200 przy ul. Batorego 19, pod numerem KRS 0000269551, NIP 6381701670 (dalej: „Organizator”).

1.4. Uczestnik – podmiot uprawniony do uczestnictwa w Konkursie, który dokonał Zgłoszenia.

1.5. Zgłoszenie – prawidłowo wypełniony formularz dostępny na stronie www.topautomotive.pl.

1.6. Praca konkursowa – prace dotyczące przeprowadzonych działań z zakresu automotive w obszarzeJakość wbudowana w procesy produkcyjne – skuteczne i efektywne rozwiązaniaw firmie (prezentacja).

1.7. Nagrody – w ramach Konkursu wyłonieni zostanąLaureaci nagród. Szczegółowe informacje w § 3. ust. 3.9 i 3.11.

1.8. Laureat –  jeden z uczestników, którzy zwyciężyli w Konkursie.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki na jakich prowadzony jest Konkurs Prelegent TOP Automotive (dalej: „Konkurs”).

2.2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Team Prevent Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Pszczynie 43-200 przy ul. Batorego 19, pod numerem KRS 0000269551, NIP 6381701670 (dalej: „Organizator”).

2.3. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej prace konkursowe mogą przesyłać uczestnicy z całego globu.

2.4. Konkurs trwa do 15.04.2020 r. (dalej: „Data zakończenia Konkursu”).

3. Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie

3.1. Celem Konkursu „Najciekawsze rozwiązanie na temat: Jakość wbudowana w procesy”jest popularyzacja najnowszych rozwiązań w branży motoryzacyjnej i wymiana doświadczeń na temat jakości procesów produkcyjnych.

3.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu, jego akceptacja oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.topautomotive.pl. oraz przesłanie go wraz z prezentacją na adres mailowy dzial.szkolen@teamprevent.com. W razie wątpliwości uznaje się, iż przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją w całości warunków niniejszego Regulaminu.

3.3. Po przesłaniu zgłoszenia do uczestnika zostanie przesłany e-mail, potwierdzający rejestrację.

3.4. Temat Konkursu: „Jakość wbudowana w procesy produkcyjne – skuteczne i efektywne rozwiązania”.

3.5. Prace Konkursowe przyjmowane są tylko w formie elektronicznej.

3.6. Prezentacja multimedialna powinna mieć maksymalnie 20 slajdów i być przesłana w formacie pptx. (rozdzielczość 16:9).Prezentacja multimedialna ma obrazować tematykę Konkursu.

3.7. Prezentacja musi spełniać następujące wymogi formalne:

 • zgłaszający jest jej autorem lub współautorem,
 • zgłaszający ma zgodę podmiotu, który reprezentuje do publikacji treści zawartych w prezentacji i artykule,
 • napisane są w języku polskim,
 • spełniają określone w Regulaminie wymagania,
 • zostały dostarczone pod wskazany w Regulaminie adres e-mailowy w terminie określonym przez Organizatora,
 • prace muszą zawierać imię, nazwisko autora oraz stanowisko jakie zajmuje w przedsiębiorstwie.

3.8. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny, a podmiot zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przystąpieniem do Konkursu.

3.9. W ramach Konkursu zostaną wyłonieniLaureaci nagród. Zostaną nimi Uczestnicy, którzy zdobędą największą liczbę punktów. Laureatom przysługują następujące nagrody:

 • Możliwość wygłoszenia 45 minutowej prelekcji dla uczestników konferencji Top Automotive w edycji 2020.
 • Bon na wybrane dwudniowe szkolenie jakościowe z oferty Team Prevent www.topautomotive.pl o wartości mniejszej niż 2000 zł lub możliwość wystawienia rollupa firmowego w strefie wystawców.
 • Udział w konferencji, a także w bankiecie.
 • Niespodzianka wydawnicza.
 • Dyplom uznania podpisany przez Członka Zarządu podmiotu organizującego konferencję.

3.10. WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE ZWIĄZANE Z OTRZYMANIEM LUB WYKORZYSTYWANIEM NINIEJSZYCH NAGRÓD LEŻĄ PO STRONIE LAUREATA. Koszty dodatkowe i wszystkie inne koszty, które nie są wyszczególnione w ramach nagrody w niniejszym Regulaminie Konkursu i które mogą wiązać się z udzielaniem, przyjmowaniem, otrzymaniem i używaniem całości lub części nagrody, są wyłącznie odpowiedzialnością odpowiedniego zwycięzcy nagrody.

3.11. Wydanie nagród Laureatom Konkursu nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Dla celów rozliczeń podatkowych związanych z wydaniem nagrody Laureaci Konkursu mogą zostać poproszeni o dodatkowe informacje lub dokumenty niezbędne na gruncie obowiązujących przepisów prawa, co może być warunkiem wydania Laureatom nagrody.

3.12. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dn. 11.05.2020 r. na stronie internetowej www.topautomotive.pl. Dodatkowo Laureaci Konkursu zostaną o tym fakcie poinformowani mailowo.

3.13. Jeśli Laureaci Konkursu nie spełnią któregokolwiek z warunków Regulaminu przysługujące im prawo do nagrody wygasa.

3.14. Nagrody zostaną zrealizowane po uzgodnieniu terminu z Laureatami Konkursu, w ciągu 12 miesięcy od zakończenia konferencji TOP Automotive 2020. Należy spełnić wymagania wstępne dla danego szkolenia (jeśli wymagane) w przypadku wybrania nagrody w postaci dwudniowego szkolenia jakościowego.

3.15. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie. Uczestnicy nie mają możliwości zastrzegania szczególnych właściwości nagród, ani żądania ich zamiany na ekwiwalent pieniężny.

3.16. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie maksymalnie jeden raz i wygrać tylko jedną nagrodę.

3.17. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, w wypadku gdy poziom zgłoszonych prac będzie niezadowalający.

3.18. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

3.19. Zgłoszenie jest równoznaczne ze zgodą Laureatów Konkursu na:

a) nieodpłatne opublikowanie pracy konkursowej na stronie www.topautomotive.plw tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora oraz nazwy firmy,

b) nieodpłatne opublikowanie najciekawszych, wyodrębnionych w wyniku postępowania konkursowego działań z zakresu automotivena stronie internetowej Organizatora oraz na blogu www.teamprevent.pl/blog/ oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania,

c) przetwarzanie przez Organizatora, dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w sposób zgodny ze stosownymi przepisami, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

4. Komisja konkursowa

4.1. Organizator powołuje Komisję konkursową, która czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu spośród osób mających odpowiednią wiedzę merytoryczną z zakresu prezentowanej tematyki, w jej skład wchodzi Członek Zarządu i Dyrektor ds. Szkoleń. Liczbę członków Komisji oraz osoby wchodzące w jej skład określa Organizator.

4.2. Do zadań Komisji konkursowej należy:

a) sprawdzenie czy dany Uczestnik Konkursu spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,

b) ocena prac konkursowych,

c) podsumowanie Konkursu i wytypowanie Laureatów nagród wskazanych w pkt 3.11.

4.3. W opinii Komisji Konkursowej wybierane i oceniane są najciekawsze i najbardziej oryginalne prace. Wybranym przez komisję zwycięzcom zostaną wydane nagrody. Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę przede wszystkim:

a) wartość merytoryczna,

b) wybór i atrakcyjność omawianego zagadnienia,

c) innowacyjność rozwiązań,

d) uwzględnienie bestpractice i konkretnych przykładów,

e) sposób przygotowania prezentacji.

5. Dane osobowe

5.1. Organizator (Team Prevent Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Pszczynie 43-200 przy ul. Batorego 19, pod numerem KRS 00000269551, NIP 6381701670) jest administratorem danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

5.2. Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, a także statystycznych, analitycznych oraz nawiązania kontaktu z Uczestnikiem.

5.3. Uczestnicy, podając swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w Konkursie, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzania tych danych osobowych przez Organizatora, w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia nagród.

5.4. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5.3, w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet imienia i nazwiska Uczestnika oraz nazwy firmy, której jest pracownikiem.

5.5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w sposób zabezpieczający ich ujawnienie i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

5.6. Uczestnikowi, którego dane osobowe zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych związanym z Konkursem, służy prawo wglądu do jego danych osobowych, ich poprawienia, uzupełnienia i przeniesienia danych.

5.7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich podanie i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora jest warunkiem udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody.

5.8. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że dane które go dotyczą przetwarzane są w sposób sprzeczny z prawem, bądź regulaminem konkursu.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Wszelkie reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej (wiadomości e – mail) wysłanej na adres dzial.szkolen@teamprevent.com, w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wynikach Konkursu na stronie internetowej.

6.2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

6.3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt 6.1. powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

6.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnicy zgłaszający reklamacje zostaną powiadomieni pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.topautomotive.pl/.

7.2. Osobą kontaktową ze strony Organizatora w sprawie Konkursu jest Pani Agata Gamoń (tel.:+48 883 318 223, e-mail: agata.gamon@teamprevent.pl).

7.3. Za uczestnictwo w Konkursie nie przysługuje wynagrodzenie. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów wynikających z udziału w Konkursie.

7.4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż działa on w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego.

7.5. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu i dokonywania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu nie mogą mieć wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników i obowiązują od momentu podania ich do wiadomości Uczestników Konkursu przez publikację na stronie internetowej. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania Konkursu, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie może mieć wpływu na prawa już nabyte przez jego Uczestników.

7.6. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Brunch Jakościowy
TOP new small

Od 2014 roku, listopad jest dla nas miesiącem wymiany wiedzy i doświadczeń motoryzacyjnych. Konferencja TOP automotive co roku zrzesza specjalistów związanych z branżą automotive w przemyśle motoryzacyjnym, sprzyjając pogłębianiu wiedzy z zakresu jakości, a także wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk.

Początkowo planowana na 2020 rok, szósta już edycja Konferencji nie odbędzie się jednak w tym roku, a jesienią 2021. Lecz listopad nadal pozostaje dla nas miesiącem poświęconym motoryzacji – 25.11.2020 r. odbędzie się specjalna edycja Brunchu Jakościowego TOP new small. Wydarzenie przybierze formę bezpłatnego webinarium, podczas którego specjaliści branży automotive poprowadzą wciągające prelekcje, dzieląc się z uczestnikami nowościami ze świata motoryzacji.