Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Grupę ŁAPAJ Sp. z o.o. Sp. k.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO przekazujemy Państwu następującą informację:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w zakresie związanym zarządzaniem Hotelem Villa Verde Congress & Spa (ul. Mrzygłodzka 273, 42-400 Zawiercie) jest Spółka Grupa ŁAPAJ Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kudowa-Zdrój, ul. 1 Maja 25A, 57-350 Kudowa Zdrój, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000589767, REGON: 021894662, NIP: 8992736173.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Hotelu Villa Verde Congress & SPA mogą Państwo skontaktować się z nami mailowo pod adresem ado@villaverde.pl z dopiskiem „Dane osobowe” lub listownie na adres: ul. Mrzygłodzka 273, 42 -400 Zawiercie.
 3. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Państwa danych: imię, nazwisko, numer dowodu osobistego lub numer PESEL. Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez organizatora wydarzenia, imprezy, uroczystości lub konferencji, w której Państwo uczestniczą.
 4. Przetwarzamy Państwa  dane w następujących celach:
  1. w zakresie koniecznym do wykonania umowy łączącej administratora z organizatorem lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy – dokonanie wyceny usługi, rezerwacji oraz wykonania usług, zgodnych z profilem naszej działalności, ewentualnego rozpatrywania reklamacji itp. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w przypadku korzystania z naszych usług SPA, zwłaszcza w zakresie masażu i niektórych zabiegów kosmetycznych,  przetwarzamy Państwa dane dotyczące zdrowia, które są niezbędna do zapewnienia Państwu bezpieczeństwa oferowanych produktów i usług, w tym zabiegów z punktu widzenia stanu zdrowia, a także dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. w zakresie koniecznym do wywiązania się przez Administratora ze spoczywających na nim obowiązków określonych przepisami prawa oraz z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora – wystawienie faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej oraz w celu dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO);
  4. prawnie uzasadniony interes Administratora, m.in. przetwarzanie numeru dowodu osobistego lub numeru PESEL gości Hotelu, monitoring wybranych pomieszczeń obiektów zapewnienie bezpieczeństwa wszelkim osobom przebywającym na terenie ośrodka, pracownikom i gościom Hotelu, dochodzenie i obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. marketing bezpośredni – art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO – zgoda lub prawnie uzasadniony interes Administratora, m.in. promowanie usług hotelu i SPA.
 5. Państwa dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom, z którymi współpracujemy oraz podmiotom powiązanym. Odbywa się to zawsze zgodnie z prawem i wyłącznie w określonych w umowach celach i na określonych zasadach, gwarantujących bezpieczeństwo ochrony danych. Oprócz tego, może się zdarzyć, że na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym organom lub podmiotom.
 6. Państwa dane przetwarzane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności Ordynacji Podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego. Po zrealizowaniu usługi, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa, jednak nie dłuższy niż rok licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonana została usługa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu lub do momentu odwołania udzielonej zgody.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, lecz w przypadku realizacji celów ust. 2 lit. a) i b) wyżej niezbędne do wykonania usługi.
 1. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.