Regulamin promocji – Pakiet konferencji Jakość bez retuszu & TOP Automotive 2024

Czas trwania: 01.01.2024-10.05.2024 r.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Nazwa promocji: „Pakiet konferencji Jakość bez retuszu & TOP Automotive 2024”
  2. Organizator promocji:
   Anna Farion prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „JAKOŚĆ BEZ RETUSZU Z ANNA FARION”, ul. Asnyka 3, 44-240 Żory, ujawniona w Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się NIP 6511636009, zwaną dalej Organizator 1 oraz
   SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551, NIP: 6381701670, zwana dalej Organizator 2.
   Wspólnie zwani także: Organizatorami.
  3. Czas trwania promocji: 01.01.2024 – 10.05.2024 r.
  4. Miejsce przeprowadzenia promocji: Internet, strona www.
 1. Opis promocji:
  1. Promocja polega na możliwości zakupu pakietu udziału w dwóch konferencjach:
   a) Konferencji organizowanej przez Organizatora 1 pod nazwą Ogólnopolska Konferencja Jakościowa „Przyszłość zarządzana przez jakość”, zwaną dalej Konferencją Jakość bez retuszu, zaplanowanej na dni 14-15.05.2024 r. Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji dostępne pod adresem: jakoscbezretuszu.pl.
   b) Konferencji organizowanej przez Organizatora 2 pod nazwą TOP AUTOMOTIVE 2024, zwaną dalej Konferencją TOP automotive, zaplanowanej na dni 25-27.09.2024 r. Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji dostępne pod adresem: www.topautomotive.pl
  2. Zakup pakietu udziału w dwóch konferencjach, tj. Konferencji TOP automotive i Ogólnopolskiej Konferencji Jakościowej „Przyszłość zarządzana przez jakość” (dalej wspólnie zwanymi: „Konferencjami”), skutkuje obniżeniem cen jednostkowych Konferencji. Cena Ogólnopolskiej Konferencji Jakościowej „Przyszłość zarządzana przez jakość” w pakiecie to 2.100 zł, cena Konferencji TOP automotive w pakiecie to cena 3.000,00 PLN + VAT.
  3. Zakup uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Jakościowej „Przyszłość zarządzana przez jakość odbywa się bezpośrednio u Organizatora 1.
  4. Zakup uczestnictwa w Konferencji Top odbywa się bezpośrednio u Organizatora 2.
 1. Warunki korzystania z promocji:
  1. Z promocji może skorzystać każda zainteresowana udziałem w Konferencjach osoba, która spełni jednocześnie warunki uczestnictwa w obu Konferencjach, zgodnie z Regulaminem Konferencji Jakość bez retuszu, dostępnym pod adresem https://jakoscbezretuszu.pl/zamowienie/oraz Regulaminem Konferencji TOP, dostępnym pod adresem https://topautomotive.pl/regulamin, w których zostały opisane szczegółowe warunki udziału w obu Konferencjach.
  2. W celu skorzystania z promocji należy:
   1. Zarejestrować się i opłacić uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Jakościowej „Przyszłość zarządzana przez jakość” w okresie trwania promocji,
   2. Podczas rejestracji na Ogólnopolskiej Konferencji Jakościowej „Przyszłość zarządzana przez jakość” zadeklarować chęć udziału w dwóch Konferencjach, poprzez wybranie odpowiedniego pakietu i wypełnienie formularza zamówienia na stronie dedykowanej Konferencji Jakość bez retuszu,
   3. wyrazić zgodę na udostępnienie przez Organizatora 1 danych osobowych Organizatorowi 2, w celu zweryfikowania warunków skorzystania z promocji,
   4. zgłosić udział w Konferencji TOP automotive w okresie przyjmowania zgłoszeń przez Organizatora 2 na Konferencję TOP automotive przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.topautomotive.pl, zgodnie z aktualnym Regulaminem Konferencji TOP automotive, udostępnionym w okresie trwania zapisów na stronie internetowej: https://topautomotive.pl/regulamin/,
   5. podczas rejestracji na Konferencję TOP automotive zadeklarować udział w dwóch Konferencjach, poprzez wybór odpowiedniego checkboxu (pakietu).
   6. opłacić udział w Konferencji TOP automotive w terminie wynikającym z Regulaminu Konferencji TOP automotive.
  3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Pozostałe postanowienia
  1. Przystąpienie do promocji następuje poprzez zadeklarowanie uczestnictwa w pakiecie obu Konferencji.
  2. Przystępując do promocji, zainteresowana osoba zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptować.
  3. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji należy składać w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania promocji:
   1. mailem do Organizatora 1 na adres: mail@jakoscbezretuszu.pl.
   2. mailem do Organizatora 2 na adres: katarzyna.hoinkis@sqda.pl.
  4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni.
  5. Reklamacja złożona w formie pisemnej powinna zawierać: dane kontaktowe osoby składające reklamację: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz opis i przyczynę reklamacji.
  6. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem: https://topautomotive.pl/regulaminpakietkonferencyjny oraz https://jakoscbezretuszu.pl/zamowienie/
  7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora 2. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do osób będących konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
  8. W odniesieniu do osób będących konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta Organizatorzy odpowiadają solidarnie za organizację niniejszej promocji na zasadach uregulowanych w art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W odniesieniu do pozostałych osób Organizatorzy odpowiadają solidarnie za realizację promocji objętej niniejszym regulaminem na zasadach uregulowanych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
  9. Uregulowania punktu 4.8. powyżej nie wpływają na odpowiedzialność każdego z Organizatorów w odniesieniu do organizowanej przez niego Konferencji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminami każdej Konferencji (tj. w zakresie organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Jakościowej „Przyszłość zarządzana przez jakość” odpowiedzialność ponosi wyłącznie Organizator 1, w zakresie organizacji Konferencji Top automotive odpowiedzialność ponosi wyłącznie Organizator 2).
 3. Zmiany w Regulaminie
  1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej, na której został opublikowany niniejszy Regulamin. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą miały zastosowania do osób, które przystąpią do promocji przed datą wprowadzenia zmian.
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01/01/2024.